Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Organizacja Urzędu

Wykres przedstawia schemat organizacyjny urzędu. Na szczycie wykresu znajdują się Rada Powiatu  Starogardzkiego wraz z komisjami RP czyli organ stanowiący prawo lokalne na poziomie powiatu, który ma także uprawnienia kontrolne względem zarządu powiatu. Rada powiatu wybiera Zarząd Powiatu w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę jako jego przewodniczącego i wicestarostę oraz pozostałych członków. zarządu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu, wykonywanie uchwał rady powiatu, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Starosta oprócz zadań przewidzianych dla zarządu powiatu wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie o samorządzie powiatowym. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Staroście podlegają Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Wydział Bezpieczeństwa, Zespół Kontroli Wewnętrznej, Zespół Radców Prawnych, Wydział Edukacji, Audytor Wewnętrzny, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział geodezji, Katastru  i  Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Zarząd Dróg i Powiatowe Jednostki Oświatowo Wychowawcze.

Wicestaroście podlegają Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, Konserwator Zabytków, Zespół ds. Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Techniczno-Gospodarczy.

Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu oraz jednostki powiatu tj. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Domy Pomocy Społecznej.

Sekretarzowi Powiatu podlegają Wydział Organizacyjny oraz Archiwista Zakładowy.
Skarbnikowi Powiatu podlega Wydział Finansowy.