Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Zarząd Województwa Pomorskiego

zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią projektu przedmiotowego Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 23 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie dnia 19 marca 2020 roku o godzinie 11:00 w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.