Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Komunikat dotyczący przedsiębiorców

(wpis z dnia 27 lutego 2024 r.)

KOMUNIKAT dotyczący przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:

  • samochodem osobowym,
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

            Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123 ze zm.) licencje na wykonywanie transportu drogowego osób: samochodem osobowym i pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

            Przedsiębiorcy, którzy posiadają w/w uprawnienia są zobowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć staroście dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz wymagań określonych w art. art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, tj.:

  1. Kopię prawa jazdy kierowcy
  2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  3. Aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  4. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.

            Nieprzedłożenie powyższych dokumentów we wskazanym terminie skutkować będzie utratą ważności licencji z dniem 1 lipca 2024 r.