Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Jakie pieniądze dla organizacji?

O tym, jak ważne są pieniądze dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Poniżej prezentujemy informacje o środkach zewnętrznych dedykowanym NGO-som.

Program pn. Potańcówki wiejskie – szczegóły: https://granty.pl/510233/ przewiduje dofinansowanie projektów polegających na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich.
Wnioski o wsparcie mogą składać:
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury

Kolejnym programem jest ten pod nazwą „Z Kobietami – Patriotkami”, którego celem jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii. Szczegóły znajdują się tutaj: https://granty.pl/511664/

Kolejny program to „Odpowiedzialni Społecznie”. Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach. Szczegóły znajdują się tutaj: https://granty.pl/511480/

Organizacje pozarządowe mogą również skorzystać z programu „Aktywni+”. Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej. W priorytecie IV dopuszczalny jest udział młodszych beneficjentów ostatecznych i wynosi on maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami. Więcej informacji: https://granty.pl/445551/

Inny z programów – „Wspólnie dla dziedzictwa” to konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru. Szczegóły znajdują się tutaj: https://granty.pl/2459/

Organizacje pozarządowe mogą również skorzystać ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. Trwa właśnie nabór wniosków w ramach „Działaj lokalnie”. Po więcej szczegółów zapraszamy tu: https://chatakociewia.pl/nabory-wnioskow-dl/