Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska

Mamy przyjemność poinformować, że dla podmiotów korzystających ze środowiska zarejestrowanych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w systemie Krajowej bazy została dodana zakładka Opłaty. W zakładce tej uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie wykazu, w formacie pliku Word, zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, o którym mowa w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska (wykazu opłatowego). Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne.

Generowany w systemie wykaz opłatowy jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu MŚ z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2527).

Informacje i dane w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza są generowane na podstawie informacji wprowadzonych w raporcie do Krajowej bazy. Funkcjonalność umożliwia również wygenerowanie wykazu za składowanie odpadów.

Wygenerowany w systemie wykaz opłatowy nie jest automatycznie przekazywany do organu właściwego w sprawach opłat. Podmiot korzystający ze środowiska we własnym zakresie powinien samodzielnie przedłożyć wykaz opłatowy właściwemu marszałkowi województwa (w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy).

Za treść wykazu opłatowego oraz za jego przekazanie marszałkowi województwa odpowiada podmiot korzystający ze środowiska.

Na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce Instrukcje/Poradniki www.krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index zamieszczona została Instrukcja generowania wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy – zakładka „Opłaty”, opisująca sposób postępowania w celu poprawnego przygotowania wykazu w ramach wprowadzonej funkcjonalności.