Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych Powiatu Starogardzkiego

pasek z logotypem Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

Powiat Starogardzki od 2016 r. realizuje projekt pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej).

Uczniowie biorący udział w projekcie „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” stojący w klasie

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt skierowany jest do 1000 uczniów i 36 nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim oraz Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu z czterech branż kluczowych: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane są m.in. następujące formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli.

W tym roku do projektu przystąpiło 253 uczniów, którzy w marcu rozpoczęli pierwsze zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach powyższego wsparcia młodzież realizuje sesje indywidualne oraz grupowe, a także otrzymała komplet literatury branżowej obejmujący podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Zajęcia z doradztwa mają na celu pomóc przy dokonaniu wyboru zawodu oraz zaplanować dalsze ścieżki kształcenia, a także usystematyzować wiedzę dotyczącą własnej osobowości, kompetencji i umiejętności zawodowych.