Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

60 dni na rejestrację samochodu

Terminy na pierwszą rejestrację pojazdu sprowadzonego z krajów UE oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu zostały wydłużone do 60 dni.

Zgodnie z nowelizacją „ustawy antycovidowej” z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw :

  1. wydłuża się do 60 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
  2. art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji, stosuje się z uwzględnieniem terminu 60-dniowego.   

Przedłużone terminy mają obowiązywać od dnia ogłoszenia ustawy do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu  COVID-19.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 1 lipca 2021 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Tym samym właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który sprawdzi go z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przed dniem 1 lipca 2021 r. (np. w połowie czerwca), będzie zobowiązany zarejestrować ten pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Natomiast w przypadku pojazdu sprawdzonego z państwa UE po 1 lipca 2021 r.,  termin na zarejestrowanie pojazdu wyniesie 60 dni.

Odpowiednio właściciel zarejestrowanego pojazdu, który dokona nabycia lub zbycia tego pojazdu przed dniem 1 lipca 2021 r. (np. w połowie czerwca), będzie miał 30 dni na wypełnienie obowiązku zawiadomienie o tym fakcie starosty. W przypadku kupna bądź sprzedaży pojazdu po 1 lipca 2021 r. termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia wyniesie  60 dni.

Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ustawowym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.