Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Czekamy na pocztówki z wakacji

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy przysłać pozdrowienia z wakacji. Czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs jest adresowany do użytkowników platformy Facebook.

REGULAMIN KONKURSU „POCZTÓWKA Z WAKACJI” W SERWISIE FACEBOOK

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „Pocztówka z wakacji” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 2057838 – dalej „Organizator”)

1.3. Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki (dalej „Strony”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook. Wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2021 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 23.59.

1.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 września 2021 r. do godziny 16.00 na Stronie.

1.7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem www.powiatstarogard.pl w sposób wskazany w poście ogłaszającym Konkursu (dalej „Uczestnik”).

2.2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika w komentarzu  konkursowym oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu”, „Zgadzam się
z warunkami regulaminu konkursu” albo innego, podobnego i jednoznacznego w treści, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie;

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

2.3.1. Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy
o świadczenie usług, a także,

2.3.2. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące
z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest:

2.4.1. posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.),

2.4.2. z aktywnym dostępem do Internetu, które

2.4.3. umożliwia korzystanie z serwisu Facebook oraz

2.4.4. aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

3. ZADANIA KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest przesłanie pocztówki z wakacji, w której jako znak graficzny wystąpi logo Powiatu Starogardzkiego oraz #WielkiProjekt, nie zapominając o dopisku o akceptacji regulaminu konkursu w poście informującym o konkursie. Forma wykonania pocztówki jest dowolna.

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1. Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób, która dokona ocen nadesłanych prac, biorąc pod uwagę m.in. kreatywność, wykonanie, zaangażowanie Uczestników.

4.2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

4.2.1.Za zdobycie I miejsca nagrodą jest uchwyt na rower, za II miejsce – leżak, za III miejsce krzesełko turystyczne. Wartość nagród wynosi: I miejsce: 299,98 zł II miejsce: 141,36 zł III miejsce: 93,60 zł brutto. Poza tym przyznane zostanie 5 wyróżnień w postaci skarpetek oraz worków z logo powiatu. Wartość nagrody przyznanej za wyróżnienie wynosi 30,27 zł brutto.

4.2.2. Wartość nagrody zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która jeśli wymagają tego odrębne przepisy od razu zostanie potrącona i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

4.3. Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

4.4. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

4.5. Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez zwycięzcę Konkursu
w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim po uprzednim umówieniu się na odbiór nagrody pod nr telefonu (58) 767 35 79.

4.6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę lub osobę przez nią upoważnioną do odbioru Nagrody, przechodzi ona do dyspozycji Organizatora Konkursu.

5. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 2057838.

5.2. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem: iod@powiatstarogard.pl

5.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu,
w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania lub wysyłki nagród przewidzianych
w Konkursie, utrzymywania Materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na obronie przed roszczeniami i/lub dochodzeniu roszczeń.

5.4 Uczestnik ma prawo dostępu do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.
W każdym momencie przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

5.6 Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

5.7 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

5.8 Odbiorcami danych osobowych będzie Partner oraz użytkownicy serwisu Facebook.

5.9 W ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorcy z siedzibą w państwie trzecim (poza EOG) – Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield). W sprawach dotyczących przekazywania danych kontakt z niniejszym odbiorcą możliwy jest pod adresem e-mail: privacyshield@support.facebook.com lub pod numerem telefonu: (650) 313-3241.

5.10 Źródłem pochodzenia danych są Uczestnicy Konkursu.

5.11 Podane dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego i/lub marketingowego. Wiążące decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka.

6. REKLAMACJE

6.1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. domenowym https://www.facebook.com/Powiat.Starogardzki.

6.2. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
w ciągu 3 dni (trzech) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz
z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie www.powiatstarogard.pl

7.2 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.