Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP

Od 1 stycznia 2021 r. powróciły 30-dniowe terminy na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP. Niewykonanie tego obowiązku w terminie spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł. 

Szanowni Klienci w związku z powyższym przypominamy, w jaki sposób można dokonać zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej.

1) Droga elektroniczna z wykorzystaniem skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - www.esp.pwpw.pl

Po zalogowaniu do systemu należy wybrać rodzaj wniosku, który zamierza się złożyć „Zgłoszenie zbycia pojazdu” lub „Zgłoszenie nabycia pojazd”, a następnie uzupełnić dane dotyczące właściciela oraz pojazdu. Załączamy skan umowy bądź faktury i podpisujemy wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wniosek zostanie przekazany do urzędu. Przy wysłanym wniosku pojawi się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to elektroniczne potwierdzenie równoważne z potwierdzeniem złożenia wniosku w urzędzie.

2) Droga elektroniczna z wykorzystaniem platformy ePUAP

Specjalnie przygotowany formularz ułatwi przekazanie niezbędnych danych, zadba o ich kompletność, a także pozwoli dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup/sprzedaż pojazdu.

Kliknij w link, by złożyć przez ePUAP zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2

3) Droga pocztowa

Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową. Należy wtedy przesłać wypełniony wniosek - zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa, faktura). Formularze do pobrania znajdą Państwo w załącznikach.

4) Osobiście

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów można składać osobiście na punkcie informacyjnym Starostwa, gdzie można uzyskać na kopii dokumentów potwierdzenie złożenia wniosku. Można również złożyć dokumenty do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Starostwa. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek oraz kopię umowy bądź faktury. Formularze do pobrania znajdą Państwo w załącznikach.

Uwaga – pełnomocnictwo w przypadku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu

            W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Nr konta do opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) na Urząd Miejski Starogard Gdański nr konta  94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 w tytule przelewu należy wpisać dane właściciela i nr rejestracyjny lub nr nadwozia/ VIN. 

 Formularz pełnomocnictwa znajduje się w załącznikach.