Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez:

- udzielenie zezwolenia dla ENERGA – Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla wykonania czynności związanych z udzieleniem zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości, działce nr 435/1, położonej w obrębie Czerwińsk, gmina Smętowo Graniczne, urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. założenie i przeprowadzenie przewodów ( kabli ) SN – 15 kV o długości 191 m i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej – urządzeń w postaci dwóch stanowisk w wykopie, której powierzchnia wraz z obszarem niezbędnym do przeprowadzenia planowanych prac wynosi 193 m ²;

 - udzielenie zezwolenia dla Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Konstancinie - Jeziornej dla wykonania czynności związanych z udzieleniem zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości, działce nr 435/1, 424, 435/2, położonej w obrębie Czerwińsk, gmina Smętowo Graniczne, urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. założenie i przeprowadzenie przewodów ( kabli ) dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, polegające na podwieszeniu sześciu przewodów roboczych w wiązkach trójprzewodowych dwóch przewodów odgromowych w przedziale wysokości ich zawieszenia od 9,5 m do 100 m nad gruntem, a także wybudowaniu jednego stanowiska słupa kratowego ( wraz z fundamentami) na działce o nr 435/1 o wysokości do 100 m, których powierzchnia wraz z obszarem niezbędnym do przeprowadzenia planowanych prac (tzw. obszar zajęcia ) wynosi dla działki nr 424 – 1018 m², dla działki nr 435/1 – 19.642 m², dla działki nr 435/2 – 3.374 m².

 Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, proszone są o zgłoszenie tych praw w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, pok. nr 304.

Jeżeli w terminie 2 m-cy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Starogard Gdański, dnia 29.05.2018 r.