Ogłoszenia i informacjeOgłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Starogardzkiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki infotrmuje, iż decyzją z dnia 6 grudnia 2019 ogłosił wykaz nieruchomośći przeznaczonych do zbycia.

Zmiana dla wytwórcy odpadów będącego rolnikiem

Zmiana dla wytwórcy odpadów będącego rolnikiem

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, dokonywania sprawozdawczości odpadowej oraz obowiązek uzyskania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dla wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na 75 ha i więcej powierzchni użytków rolnych (podstawa prawna – art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403).

Zmiana formy prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiana formy prowadzenia ewidencji odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403) od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów oraz sprawozdania roczne o rodzajach i ilościach odpadów i o sposobach gospodarowania nimi składać się będzie i wypełniać jedynie w formie elektronicznej poprzez moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 wyodrębnionego w budynku zlokalizowanym przy ulicy Skarszewskiej 7L w Starogardzie Gdańskim. 

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

"Zarząd Powiatu Starogardzkiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia   13 września 2019 do dnia 04 października 2019 wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem. Do oddania w najem przeznaczono pomieszczenia, usytuowane na I piętrze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/19 - na rzecz dotychczasowego najemcy."

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia na  zakładanie  i przeprowadzenie   na  nieruchomości, działce nr  2/18, położonej w obrębie Trzcińsk, gmina Starogard  Gdański,  przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji gazów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu Skarbu Państwa.