Ogłoszenia i informacjePowiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2012-2017

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2012-2017

Uchwała nr 87/566/2017 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017" w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz.2147) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przez udzielenie zezwolenia dla ENERGA – Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN – 15 kV bez zmiany trasy linii, na nieruchomości usytuowanej w gminie Lubichowo, obręb Smolniki, działce nr 111.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 9 grudnia 2016r. do dnia 30 grudnia 2016r. wykaz nieruchomości z zasobu Powiatu Starogardzkiego przeznaczonej do najmu, na rzecz dotychczasowego najemcy – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Do najmu przeznaczono pomieszczenie, stanowiące część nieruchomości, położonej przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, w obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 323 i 313.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 Zamówienie na "Świadczenie usługi sprzątania budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz terenów zewnętrznych".

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 124 i art. 6 pkt 2, w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) oraz art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23   z późn. zm. ) na wniosek ENERGA – OPERATOR SA., Oddział w Gdańsku, reprezentowanej przez Grzegorza Dymerskiego

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 4 listopada 2016r. do dnia 25 listopada 2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Do najmu przeznaczono pomieszczenie, stanowiące część nieruchomości z zasobu Powiatu Starogardzkiego, położonej przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, w obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 136/19, na rzecz dotychczasowego najemcy – Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Frąca ,Kamionka , Lalkowy, Rynkówka gminy Smętowo Graniczne