Zbadaj swoje płuca - zgłoś się do ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania raka płuc

 

Ruszył ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. W makroregionie północnym koordynuje go Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Do uczestnictwa w programie zachęcamy osoby z grupy ryzyka. Program zakłada m.in.: wykonanie badania niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej, poprawę wykrywalności raka płuca oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat poradnictwa antytytoniowego.

Cele Programu:

 

Cel główny

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych    w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu.

Cele szczegółowe

  • zwiększenie wiedzy uczestników programu nt. profilaktyki raka płuca
  • zwiększenie dostępu do badania Niskodawkowej Tomografii Komputerowej u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca
  • zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego
  • zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście zdiagnozowanych trendów demograficznych.

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne prowadzi rekrutację uczestników programu. Kto może z niego skorzystać?

 

- Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,

- Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,
  • ekspozycja na radon,
  • indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez żadnych konsekwencji.

 
Jak zgłosić się do programu?


Zainteresowani udziałem w programie mogą dzwonić pod numer tel.: 58 349 36 86 albo wysyłać e-mail na adres: zbadajswojepluca@uck.gda.pl lub jbidzinska@uck.gda.pl. Koordynator skontaktuje się w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu i umówienia pierwszej wizyty. Podczas tego spotkania zostanie ustalony termin badania NDTK. Dalsze postępowanie uzależnione jest od otrzymanego wyniku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://zbadajswojepluca.uck.pl/lub na stronie https://uck.pl/

Program wczesnego wykrywania raka płuca zaplanowano na lata 2020-2023. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.