Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

link do generatra witkac.pl: https://witkac.pl/#/contest/view/11301

pliki do pobrania