Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.