Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofianansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.