Aktualności

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu RDPPPS

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu RDPPPS

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji wyznacza się następujących przedstawicieli Rady Powiatu Starogardzkiego:
- Iwona Lewandowska
- Grzegorz Piwowarczyk

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji - z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Liderzy 25-lecia

Liderzy 25-lecia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Liderzy 25-lecia organizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 16 sierpnia 2016 roku.

Nabór na członków PRDPP zakończony

Nabór na członków PRDPP zakończony

W dniu 25 lipca 2016 r upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego.  Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie planowanego zebrania w celu wyłonienia przedstawicieli 3 sektora.  Poniżej rezentujemy listę zgłoszonych kandydatów na członków rady.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Starogardzkiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o olontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), do zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w 2016 roku w trybie ww. ustawy.

 

Zaproszenie

Zaproszenie

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących udział w konkursach grantowych ogłoszonych dnia 27 listopada 2015 do udziału w szkoleniu z obsługi generatora wniosków witkac.pl.  Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2015 r o godzinie 16.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 17 w sali  201,

Zaproszenie

Zaproszenie

Starostwo Powiatowe oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego zapraszają liderów organizacji działających na terenie powiatu na spotkanie konsultacyjne projektu ,,Programu współpracy powiatu starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2015r. o godz. 16.00 w sali nr 201 Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki 17.