Z wiedzą po indeksy

Nazwa projektu: Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego
Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: od 05.01.2009 r. – 30.04.2010 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: -
Wartość projektu: 158 019 zł
Dofinansowanie UE: 158 019 zł
O projekcie: Projekt był ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszych miast i obszarów wiejskich powiatu starogardzkiego, oddalonych od ośrodków akademickich. Projekt zakładał przeszkolenie 120 uczniów z liceów o profilu ogólnokształcącym w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki z astronomią, chemii oraz informatyki, prowadzonych w formie wykładów i warsztatów laboratoryjnych. Zajęcia miały charakter pozalekcyjny, były prowadzone na poziomie rozszerzonym przez lokalnych nauczycieli w następujących szkołach: I LO w Starogardzie Gd. - matematyka, fizyka oraz astronomia i informatyka, ZSE (liceum ogólnokształcące) w Starogardzie Gd. - informatyka, II LO w Starogardzie Gd. - fizyka i astronomia oraz chemia, ZSP w Owidzu (liceum ogólnokształcące) - chemia. W celu jego realizacji zawarto umowę o współpracy z Politechniką Gdańską, najbliżej zlokalizowaną uczelnią techniczną, która zatrudnia kadrę z doświadczeniem oraz dysponuje odpowiednim zapleczem naukowym. Raz w miesiącu uczniowie wyjeżdżali na uczelnie, aby uczestniczyć w zaplanowanych wykładach oraz laboratoriach. Podczas zdobywania wiedzy towarzyszyło przyszłym studentom obcowanie z uczelnią i praktykowanym tam sposobem nauczania. W ramach projektu, każda ze szkół biorących udział w szkoleniach, otrzymała nowoczesną tablicę interaktywną, która umożliwia nowatorskie prowadzenie zajęć z zastosowaniem interaktywnych narzędzi. Przedsięwzięcie swoim zakresem wykraczało poza program standardowo realizowany w liceach, wypełnia lukę, jaka istnieje pomiędzy programem szkolnym, a wymogami programu na I roku studiów technicznych. Dzięki tej inicjatywie rozpoczął się w powiecie starogardzkim proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, przy równoczesnym, ściślejszym dostosowaniu kierunków wykształcenia do wymogów rynku pracy i stworzeniu warunków dla lepszej przyszłości obecnego pokolenia licealistów.