Stypendia dla uczniów

Nazwa projektu: Program stypendialny – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Poddziałanie: -
Okres realizacji: od 01.04.2009 r. do 30.04.2009 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: -
Wartość projektu: 989 280,00 zł
Dofinansowanie UE: 989 280,00 zł
O projekcie: Celem projektu było zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich lub miejskich do 5 tys. mieszkańców lub miejskich do 20 tys. mieszkańców, ze szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym. W ramach projektu stypendia otrzymało 687 uczniów. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów nauki młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Program stypendialny stanowił pomoc i zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji miał ma celu upowszechnienie pełnego wykształcenia średniego.