Przedsiębiorczy Kociewiacy

Nazwa projektu: Przedsiębiorczy Kociewiacy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego
Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: od 5.1.2009 r. – 31.3.2010 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: Starogardzki Klub Biznesu
Wartość projektu: 82 003 zł
Dofinansowanie UE: 82 003 zł
O projekcie: Uczniowie liceów z terenu powiatu starogardzkiego mieli możliwość nabycia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Zorganizowano bezpłatnych zajęcia pozalekcyjne dla 70 uczniów. Roczny projekt zakładał: zajęcia z nauczycielami, profesjonalnymi trenerami biznesu, studyjne wizyty w firmach w województwie pomorskim, spotkania z ekspertami, konsultacje z doradcami zawodowymi, wizytę w parku technologicznym oraz w inkubatorze przedsiębiorczości. Poza zdobywaniem umiejętności pisania biznes planów, wiedzy z zakresu makroekonomii czy menadżerskich kwalifikacji, uczestnicy projektu współtworzyli dla siebie Indywidualne Uczniowskie Plany Działania. Określały one cele i alternatywy zawodowe, jakie mogą podjąć w przyszłości. UIPD składały się z kilku etapów, podczas których uczestnicy projektu mieli możliwość poznania własnych predyspozycji zawodowych, wyznaczenia celów z terminami ich realizacji, identyfikacji własnych zasobów, nabycia umiejętności poszukiwania zatrudnienia.