Partnerstwo 2020

Nazwa projektu: Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju
Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie
Okres realizacji: od 01.03.2009 r. do 30.11.2010 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: -
Wartość projektu: 456 779,65 zł
Dofinansowanie UE: 456 779,65 zł
O projekcie: Powiat starogardzki dostrzegając potrzebę zdynamizowania przemian gospodarczych w regionie podjął się stworzenia międzyśrodowiskowego partnerstwa, na kanwie którego stworzona została strategia przewidywania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a problemy i potrzeby lokalne rzeczywiście zidentyfikowane, zbadane i opisane. Opracowana strategia opierać się będzie na identyfikacji oraz ocenie znaczenia bieżących i prognozowanych potencjalnych tendencji i zjawisk kształtujących strukturę gospodarki i rynku pracy w powiecie starogardzkim do 2020 roku. Specjalnie powołany do życia sekretariat ściśle współpracował ze środowiskiem biznesowym, które było jednym z głównych adresatów podejmowanych zadań. Podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem było ponadto Forum Gospodarcze, z założenia pierwsze tego typu w powiecie, przygotowane na widoczną skalę.