Obszar Dolnej Wisły

Nazwa projektu: Obszar Dolnej Wisły – ponadlokalne partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego
Program: Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskie
Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 31.12.2013 r.
Beneficjent: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Udział Powiatu: Powiat Starogardzki jest uczestnikiem projektu
Partner: -
Wartość projektu: 1 272 082,88 zł
Dofinansowanie UE: 1 272 082,88 zł
Obszar realizacji: województwo pomorskie: powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski.
Cel główny: Celem projektu jest utworzenie partnerskiego, ponadlokalnego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w pięciu powiatach Obszaru Dolnej Wisły do grudnia 2013r.
Cele szczegółowe projektu:
- Powołanie Liderów Partnerstwa Obszaru Dolnej Wisły – LPODW (25 osób, po pięciu przedstawicieli z każdego powiatu, repryz. 25 podmiotów),
- Zwiększenie wiedzy nt. obecnych i przyszłych uwarunkowań rozwoju Obszaru Dolnej Wisły dzięki przeprowadzeniu prospektywnej analizy sytuacji społecznej i gospodarczej pięciu powiatów,
- Edukacyjne wsparcie 25 LPODW (przedstawicieli pięciu powiatów w zakresie wypracowania Zintegrowanej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą,
- Wypracowanie przez 25 LPODW we współpracy z ekspertami IBnGR Zintegrowanej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Obszarze Dolnej Wisły,
- Upowszechnienie wyników badań, metodyki prac nad Zintegrowaną Strategią Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Obszarze Dolnej Wisły.

Powiat Starogardzki reprezentują:
1. Maria Brzozowska – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański
2. Janina Lubawska – Członek Zarządu Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pracodawców
3. Wioleta Strzemkowska - Konkolewska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Działu Usług Rynku Pracy w powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim
4. Patryk Gabriel – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
5. Rafał Kosecki – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

Grupę docelową stanowić będzie 25 Liderów Partnerstwa Obszaru Dolnej Wisły (LPODW) – przedstawicieli 25 podmiotów, po 5 z każdego powiatu mających wiedzę i wpływ na rozwój swoich powiatów oraz możliwość późniejszego wdrażania ZSZZG.
Skuteczne zarządzanie zmianą gospodarczą wymaga powołania ponadlokalnego partnerstwa pięciu powiatów. Będzie ono służyło wdrożeniu partnerskiego, ponadlokalnego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w Obszarze Dolnej Wisły. Zadaniem partnerstwa, przy pomocy ekspertów IBnGR oraz PBS będzie opracowanie i wdrożenie (a później monitorowanie i stała ewaluacja) Zintegrowanej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą (ZSZZG) w Obszarze Dolnej Wisły. W stosunku do strategii lokalnych pozwoli to uzyskać wartość dodaną w postaci:
- efektu synergii komplementarnych zasobów (edukacja, rynek pracy, infrastruktura, powiązania kooperacyjne i klastrowe itd.), a nie patrzenie jedynie przez lokalny pryzmat.
- znacznego rozszerzenia perspektywy zarządzania zmianą na trendy zewnętrzne (np. globalizacja, starzenie się społeczeństwa, nowe technologie, wirtualizacja itd.), których znaczenie jest niedoceniane na poziomie pojedynczych powiatów, a jest kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw,
- odniesienia do większej masy krytycznej (np. liczba pracowników, mieszkańców itd.).
Projekt zakłada dostarczenie grupie docelowej – przede wszystkim przedsiębiorcom, wiedzy w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą i prowadzenia skutecznego dialogu społecznego, a także zwiększenie zaangażowania grupy docelowej w proces rozwiązywania wspólnych, ponadlokalnych problemów oraz nawiązanie w tym celu ścisłej współpracy podmiotów ze wszystkich pięciu powiatów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną prospektywne badania potencjału gospodarczego poszczególnych powiatów i całego Obszaru Dolnej Wisły (potencjał wynikający z efektów synergii). Wyniki badań (np. dot. rynku pracy) opracowane zostaną w podziale na kobiety i mężczyzn, a wypracowana Strategia oraz sposób działania ponadlokalnego systemu zarządzania zmianą zawierać będą rozwiązania poprawiające sytuację kobiet. Jest to tym istotniejsze, że niektóre z zachodzących w gospodarce zmian (np. starzenie się społeczeństwa) mogą powodować dalsze pogarszanie się sytuacji tej grupy.
Ze ZSZZG zapoznają się przedsiębiorcy i osoby prywatne także spoza partnerstwa. ZSZZG rozesłana zostanie do innych powiatów województwa pomorskiego i przedstawiona samorządowi regionalnemu. Stanowić więc będzie nie tylko wkład do strategii rozwoju powiatów uczestniczących w projekcie, ale także do strategii rozwoju całego województwa i poszczególnych przedsiębiorstw. Pomoże także dopasować programy nauczania do potrzeb rynku pracy (kompetencje przyszłości).
Od wszystkich pięciu Starostw Powiatowych uzyskano pisemne deklaracje aktywnego udziału w projekcie oraz wsparcie działań promocyjnych i rekrutacji. Olbrzymie poparcie dla idei utworzenia partnerstwa Dolnej Wisły wyrażone przez uczestników Forum Gospodarczego w Starogardzie Gdańskim (22.10.2010 r.) daje gwarancję udziału w projekcie najważniejszych interesariuszy. Ideę partnerstwa Dolnej Wisły poprali obecni na forum biznesmeni, posłowie i europosłowie oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Podstawową barierą jest brak wiedzy z zakresu pracy partnerskiej, dialogu społecznego, opracowania dokumentów strategicznych, prospektywnych analiz gospodarczych. Potrzebę prowadzenia i duże zainteresowanie analizami trendów (zmian) społecznych i gospodarczych, a także sposobami ich przewidywania i reagowania na nie, wykazał również projekt prowadzony przez DEFS woj. pomorskiego pt. ”Stan obecny i prognoza zmian rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim”, którego wykonawcą w części badawczej był IBnGR.