Droga Ocypel - Drewniaczki

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej NR 2732G OCYPEL-DREWNIACZKI
Program: RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: VIII Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie: 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy
Poddziałanie: 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa
Okres realizacji: 12.2009 r. - 09.12.2011 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: Gmina Lubichowo
Wartość projektu: 5 715 824,70 zł
Dofinansowanie UE: 4 124 723,93 zł
O projekcie: Zakres inwestycji obejmował m. in.: wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji nawierzchni drogi oraz budowę 0,61 km nowych odcinków chodników i przebudowę 0,36 km już istniejących we Wdzie po obu stronach drogi, przebudowę istniejących wjazdów i skrzyżowań, korektę łuków poziomych i pionowych, wzmocnienie poboczy i odwodnienie oraz przebudowę zjazdów.
W ramach inwestycji odtworzono rowy odwodnieniowe i przebudowano przepusty, a także wybudowano 0,64 km kanalizacji deszczowej w miejscowości Wda. Na przebudowywanym odcinku drogi Ocypel – Drewniaczki prace trwały dwa lata. Z uwagi na położenie przebudowywanej drogi na terenie Natura 2000 i związane z tym ograniczenia, od 1 marca do 31 sierpnia 2010 oraz 2011 roku nie prowadzono robót budowlanych.
Projekt zrealizowany został dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu Powiatu Starogardzkiego i Gminy Lubichowo. Rezultatem prac jest zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie komfortu podróżowania dla wszystkich korzystających z tej drogi.