Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim
Program: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych
Okres realizacji: 1.02.2012 r. - 30.04.2013 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: -
Wartość projektu: 620 000 zł
Dofinansowanie UE: 527 000 zł
O projekcie: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju gospodarczego powiatu starogardzkiego poprzez tworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego w Starogardzie Gdańskim. W wyniku udzielonego dofinansowania zostanie stworzona profesjonalna dokumentacja techniczna oraz budowlano-wykonawcza, która przyczyni się do uzbrojenia terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Starogardzkiego. Wsparcie finansowe dla powiatu, tworzącego nowe, atrakcyjne tereny dla potencjalnych inwestorów, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawi wizerunek całego kraju (na terenie Starogardu Gdańskiego) jako miejsca lokowania inwestycji. Realizacja tego projektu przyczyni się również do rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
W wyniku zaplanowanych działań, Powiat Starogardzki przeprowadzi postępowanie przetargowe i zleci wykonawcy opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej na uzbrojenie terenu pod inwestycje, położonego w południowo – wschodniej części miasta. Obszar, który zostanie objęty opracowaniem składa się z 2 części. Pierwsza obejmuje 2 działki (łącznie o pow. 11,7637 ha) bezpośrednio sąsiadujące ze sobą Natomiast druga część obszaru składa się z 1 działki o powierzchni 8,4510 ha. Są one przedzielone terenem dróg publicznych, przeznaczonym na węzeł drogi krajowej nr 22. Obie części zlokalizowane są przy ulicy Pelplińskiej. Obszar zostanie podzielony na 10 nieruchomości, do których zostaną doprowadzone media. Dokumentacja ma obejmować następujące sieci branżowe: sieć gazową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, projekt budowy drogi dojazdowej do działek, wykonanie map do celów projektowych oraz przedmiary robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie.
Decyzja władz powiatu, aby pozyskać wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dokumentację techniczną i projektowo – budowlaną na uzbrojenie terenu pod inwestycje, jest efektem wielu spotkań z potencjalnymi inwestorami, którzy wskazywali brak uzbrojenia jako główną przeszkodę w lokalizowaniu nowych firm w obszarze oferowanych terenów inwestycyjnych. Koszt zadania w 85 % zostanie sfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15 % przez budżet powiatu.