Zarząd Powiatu Starogardzkiego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego jest organem wykonawczym powiatu, wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności, na podstawie art. 32 § 2 ustawy z dnia 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr. 91 poz. 578, ze zmianami): przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Członkami Zarządu Powiatu Starogardzkiego są:

 1. Kazimierz Chyła - Starosta Powiatu Starogardzkiego,
 2. Patryk Gabriel - Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego,
 3. Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
 4. Witold Sykutera,
 5. Lech Kolaska.

Starosta Starogardzki - Kazimierz Chyła
tel. (58) 767 35 03, (58) 767 35 04

Czym się zajmuje:

 • organizuje pracę zarządu powiatu i Starostwa Powiatowego,
 • kieruje bieżącymi sprawami powiatu,
 • reprezentuje powiat na zewnątrz,
 • jest kierownikiem Starostwa Powiatowego,
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Wicestarosta Starogardzki - Patryk Gabriel
tel. (58) 767 35 03, (58) 767 35 04

Czym się zajmuje:

 • wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę,
 • w czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem.