Rada Powiatu Starogardzkiego

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
W istotnych dla powiatu lub mieszkańców sprawach Rada może wyrażać opinie i zajmować stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz oświadczeń. Działalność Rady Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z poz. zm.) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.

Prezydium Rady Powiatu:

  1. Brzoskowski Wiesław - Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Herold Arkadiusz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Rogalski Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu Starogardzkiego:

 

1. BRZOSKOWSKI Wiesław
2. BURCZYK Leszek
3. BYCZKOWSKI Marcin
4. CESARZ Piotr
5. CHEŁCHOWSKI Tadeusz
6. CHYŁA Kazimierz
7. CYWIŃSKI Antoni
8. CZAJA Bogdan
9. FIAŁEK Jerzy
10.GABRIEL Patryk
11.HEROLD Arkadiusz
12.KAMYSZ Krzysztof
13.KOLASKA Lech
14.KUROWSKA Stanisława
15.MARCZAK Jacek
16.MYKOWSKI Jerzy
17.NAGÓRSKI Dariusz
18.ROGALSKI Tomasz
19.SOMMERFELD Ewa
20.STANKOWIAK Mikołaj
21.STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta
22.SYKUTERA Witold
23.SZUBARCZYK Piotr
24.WIERZBA Robert
25.WIŚNIEWSKA Sylwia

Do ogólnych zadań Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego należy:

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę Powiatu, zarząd lub przez inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców powiatu,
  • współpraca z innymi komisjami Rady Powiatu, Radami Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego w zakresie przedmiotowym.