Zaproszenie na IV sesję rady Powiatu Starogardzkiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego Wiesław Brzoskowski zaprasza na IV sesję Rady Powiatu Starogardzkiego, która odbędzie się w piątek, 14 grudnia o godz. 13.00. 

 

 Uprzejmie zapraszam

 

na IV Sesję Rady Powiatu Starogardzkiego

w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek)

o godz. 1300

Miejsce obrad: sala obrad w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Informacja Starosty Starogardzkiego:
  4. a) z realizacji uchwał Rady Powiatu Starogardzkiego,
  5. b) z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
  6. c) z realizacji interpelacji i zapytań Radnych.
  7. Informacja dotycząca działalności Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

- dyskusja.

 1. Stan realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych w powiecie starogardzkim.

- dyskusja.

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Starogardzkiego na rok 2018:

 1. a) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej RPS,
 2. b) dyskusja,
 3. c) podjęcie uchwały.

2) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:

 1. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej RPS,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

3)  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032:

 1. a) przedstawienie opinii:
 • Komisji Infrastruktury Powiatowej RPS,
 • Komisji Edukacji Publicznej RPS,
 • Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa RPS,
 • Komisji ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia RPS,
 • Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu RPS,
 • Komisji Budżetowej RPS.
 1. b) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 2. c) dyskusja,
 3. d) podjęcie uchwały.

4) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2019:

 1. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. b) przedstawienie opinii:
 • Komisji Infrastruktury Powiatowej RPS,
 • Komisji Edukacji Publicznej RPS,
 • Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa RPS,
 • Komisji ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia RPS,
 • Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu RPS,
 • Komisji Budżetowej RPS.
 1. c) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 2. d) dyskusja,
 3. e) podjęcie uchwały.

5) w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu starogardzkiego, o których mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym:

 1. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej RPS,
 2. przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Powiatowej RPS,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu starogardzkiego na rok 2019:

 1. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej RPS,
 2. przedstawienie opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa RPS,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

7) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu:

 1. a) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej RPS,
 2. b) dyskusja,
 3. c) podjęcie uchwały.

8) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego:

 1. a) przedstawienie opinii Komisji ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia RPS,
 2. b) dyskusja,
 3. c) podjęcie uchwały.

9) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich: 

 1. a) dyskusja,
 2. b) podjęcie uchwały.

10) w sprawie delegowania dwóch Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Starogardzkiego:

 1. a) dyskusja,
 2. b) podjęcie uchwały.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. Zakończenie obrad.