Wyniki matur posumowane

Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego w Polsce, w 2017 roku (sesja letnia), przystąpiło 258030 osób. Z tego w liceach ogólnokształcących 165 903 osoby, w technikach 92 127 osób.

Egzamin zdała osoba, która uzyskała 30% punktów i więcej z: części ustnej z języka polskiego i języka nowożytnego oraz w części pisemnej z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Maturzyści musieli wybrać przynajmniej jeden przedmiot na tzw. poziomie rozszerzonym (znacznie trudniejsze zadania), którego wynik nie miał wpływu na zdanie matury. Tegoroczni maturzyści zdali w Polsce egzamin maturalny w 78%, taki sam wynik osiągnęła młodzież w naszym województwie. Tym bardziej cieszy zdawalność naszej młodzieży. Maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Starogardzki, osiągnęli świetną, 82 % zdawalność. Powód do zadowolenia jest tym większy, że jest to, wspólnie z miastem Gdańsk, drugi wynik w województwie pomorskim. Najwyższą zdawalność osiągnęła młodzież z Gdyni – 83%, trzecią zdawalność młodzież z Powiatu Kartuskiego – 81%. Dodatkowym powodem do wielkiej satysfakcji są uzyskane wyniki na egzaminie maturalnym.

Młodzież z liceów ogólnokształcących i techników, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, osiągnęła bardzo wysokie wyniki na maturze. Da to jej przewagę nad resztą młodzieży w czasie procesu rekrutacji na studia wyższe i później w ich trakcie.

Na egzaminie obowiązkowym nasi abiturienci uzyskali bardzo wysokie wyniki, które plasują ich w czołówce wojewódzkiej. I tak: z języka polskiego egzamin pisało 782 abiturientów osiągając średni wynik 58% punktów, który jest IV wynikiem w województwie pomorskim.

Świetny jest wynik z matematyki. Średni wynik z tego przedmiotu – 57% punktów, to III wynik w Województwie Pomorskim, 71% punktów z języka angielskiego – V wynik. Zważywszy, że w województwie jest 20 powiatów i miast na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot), nasza młodzież wypadła bardzo dobrze. Jeżeli uwzględnimy wynik na poziomie rozszerzonym: biologia – 35% VI wynik, historia – 36% II wynik, język angielski – 59% VI wynik, matematyka – 44% III wynik (z Gdynią) i wiedza o społeczeństwie – 27% IV wynik, to należy uznać, że młodzież, która edukowała się w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe była bardzo dobrze przygotowana do egzaminu maturalnego.

Gratulacje należą się dyrekcjom szkół, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Gratulacje należą się absolwentom, którzy wykazali się – w całym okresie pobytu w liceach i technikach, w przeważającej większości – pracowitością, sumiennością i dojrzałością. Osiągnięte wyniki upoważniają do optymizmu w czasie rekrutacji na uczelnie wyższe i skuteczności studiowania. Dużo powodów do zadowolenia mają rodzice, którzy z wielką niecierpliwością czekali na wyniki osiągnięte przez swoje dzieci.

Biorąc pod uwagę wyniki i zdawalność osiągane przez absolwentów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim można stwierdzić, że są one powtarzalne, na wysokim poziomie, przez wiele lat. Wobec powyższego warto wybierać szkoły prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim jako miejsce do dalszej nauki. Gwarantują one wysoki poziom nauczania, świetną bazę materialną, nowoczesne metody nauczania, śliczne i zadbane ogrody, w których można spędzić czas na przerwach.