Ważna informacja dla wytwórców odpadów!

Uwaga, wytwórcy odpadów. Mamy ważną informację dotyczącą  rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

wazna-informacja-dla-wytworcow-odpadow-4897.jpg

Zgodnie z opublikowanym Komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, informujemy, że datą utworzenia niniejszego rejestru jest dzień 24 stycznia 2018 r. W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. „e” ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej ustawy (tj. posiadających pozwolenia zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów), mają obowiązek złożenia do marszałka województwa wniosku o wpis do rejestru w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 24 lipca 2018 r. (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Formularz wniosku o wpis do rejestru, wzór oświadczenia oraz wszelkie informacje dotyczące rejestru dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (www.bip.pomorskie.eu).