Regulamin konkursu "10 lat fanpage’a na Facebooku"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który został ogłoszony w serwisie Facebook.

Regulamin konkursu "10 lat fanpage’a na Facebooku"

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.

Organizatorem konkursu pt. "10 lat fanpage’a na Facebooku" zwanego dalej „konkursem” jest Powiat Starogardzki zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.

3.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie za pośrednictwem serwisu Facebook.

4.

Wyniki konkursu będą ogłoszone za pośrednictwem serwisu Facebook. Odbiór nagród wyłącznie osobisty w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.

5.

Konkurs trwa od dnia 23 marca 2021 roku. 

6.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od publikacji informacji o konkursie.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która:

- jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodzica/opiekuna, mieszkającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca zdolność do czynności prawnych,

- nie jest pracownikiem ani osobą spokrewnioną z organizatorem

- jest posiadaczem konta w serwisie Facebook o prawdziwym imieniu i nazwisku

 § 3. Zasady uczestnictwa oraz nagrody

 

1.

 Osoba biorąca udział w konkursie musi spełniać warunki uczestnictwa opisane w §2.

2.

Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego lubisz profil Powiatu Starogardzkiego na Facebooku? Nagrodę (gadżet promocyjny) otrzymują 3 osoby, które w najbardziej oryginalny sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe. Decyzję o najbardziej oryginalnych odpowiedziach podejmie komisja konkursowa.

3.

Celem konkursu jest:

-        promocja działań Powiatu Starogardzkiego na niwie kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, inwestycyjnej oraz sportowej. 

4.

Osoba biorąca udział w konkursie powinna:

- polubić post konkursowy

- w komentarzu pod postem udzielić odpowiedzi na zadane pytanie

5.

Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję spośród osób spełniających warunki i zasady uczestnictwa (§2 i §3)

6.

Zwycięzca, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na publikację wiadomości oraz postu w serwisie Facebook z jego imieniem i nazwiskiem.

 § 4. Postanowienia końcowe

 

1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

2.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

 § 5 Ochrona danych osobowych

 

1.

Administratorem danych jest Powiat Starogardzki reprezentowany przez Starostę Starogardzkiego , ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, tel. (58) 767 35 00, (58) 767 35 01, fax. 58 767 35 05, e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@powiatstarogard.pl lub pisemnie na adres Administratora

3.

Cele przetwarzania, podstawy prawne:

- dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) weryfikacji uczestnika konkursu "Rozmowy o tym i owym" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej oraz nawiązania z nim kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu konkursu

c) rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora)

d) publikacji informacji o wynikach poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO

e) w wymagających tego przypadkach Administrator będzie ubiegał się o wyrażenie zgody przez uczestników na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem

4.

Odbiorcy danych:

Powiat Starogardzki może przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację konkursu, dostawcom hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej.

5.

Czas przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w następujący sposób:

a)      w celu weryfikacji uczestników biorących udział w konkursie – przez okres 2 lat

b)      w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych – 2 lata od momentu zakończenia wydarzenia

c)      w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniami roszczeń – 2 lata od momentu zakończenia wydarzenia

d)     w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków – 1 rok od złożenia reklamacji, skarg, wniosku

e)      w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych

f)       uczestników – 2 lata od zakończenia konkursu

6.

Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:

a)      przetwarzanie danych w celach związanych z informacją o osiągniętych wynikach na stronie Administratora

b)      publikacje informacji o osiągniętych wynikach w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez Powiat Starogardzki

7.

Informujemy, że przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a)      prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

b)      prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych

c)      prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

d)     prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych

e)      prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO)

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Powiat Starogardzki

 

Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE