Ochrona środowiska w Twoim domu

Message Body

Organizatorzy konkursu na film o tematyce: Ochrona środowiska w Twoim domu informują, że w związku ze zgłoszeniem jednego filmu przewidziane głosowanie na serwisie społecznościowym facebook nie zostanie przeprowadzone.

 

 

ochrona-srodowiska-w-twoim-domu-804.jpg

Regulamin

 

 

 • 1. Organizator

Organizatorem konkursu na film o tematyce ochrona środowiska w Twoim domu, zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, z siedzibą przy ul. Kościuszki 17,  83-200 Starogard Gdański oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański zwani dalej „Organizatorem”.

 

 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, powiatowy.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 

 • 3. Przedmiot i cel konkursu
 1. Przedmiotem konkursu jest nagranie 3 minutowego filmu o tematyce: Ochrona środowiska w Twoim domu.
 2. Film powinien zawierać następujące treści:

- szkodliwość spalania odpadów,

- segregacja odpadów.

 1. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców powiatu starogardzkiego.

 

 • 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
 1. Film musi być dziełem oryginalnym, wykonanym przez uczniów pod nadzorem nauczyciela – opiekuna projektu.
 2. Prace konkursowe należy nagrać na nośniku elektronicznym – płycie CD lub DVD. Płyta musi zostać podpisana nazwą szkoły, a koperta opieczętowana.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
 4. Nadsyłane projekty muszą zawierać napisy końcowe w tym m.in. imię i nazwisko reżysera, kamerzysty, uczestników, nauczyciela – opiekuna projektu, autorów i tytuły wykorzystanych utworów, opiekuna oraz nazwę i adres szkoły).
 5. Organizator nie określa liczby osób zaangażowanych w projekt.
 6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do filmu oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 8. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi bezterminowej i bezpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

 

 • 5. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zgłosić jeden projekt. Zgłoszenia musi dokonać nauczyciel – opiekun projektu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia (zał. nr 1) wraz z filmem nagranym na płycie CD lub DVD w terminie określonym w §6 oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie (zał. nr 2).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w §6 projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w §4 niniejszego Regulaminu.

 

 • 6. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
 1. Kartę zgłoszenia wraz z płytą oraz oświadczeniem o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do 29 marca 2016 roku (decyduje data wpływu) na adres:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17,

83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem: Konkurs na film o tematyce: Ochrona środowiska w Twoim domu.

 

 1. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

 

 

 • 7. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
 1. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie przez Komisję Konkursową filmy zgłoszone o dostarczone na płycie do 15 marca 2016r. do organizatora zostaną zamieszczone na serwisie społecznościowym facebook na profilu Kociewie Czeka na Ciebie (https://facebook.com/Powiat.Starogardzki/?fref=ts).
 2. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokonają internauci na podstawie głosowania na serwisie społecznościowym facebook na profilu Kociewie Czeka na Ciebie (https://facebook.com/Powiat.Starogardzki/?fref=ts).

W następujących terminach:

Rozpoczęcie głosowania – 1 kwietnia 2016r. godz. 12.00

Zakończenie głosowania – 14 kwietnia 2016r. godz. 12.00

 1. Dodatkowo Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Starosty Starogardzkiego. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w §3, czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.
 3. Wyniki nie podlegają procedurze odwoławczej.

 

 

 

 • 8. Nagrody
 1. Trzy projekty, które zdobędą największą liczbę głosów na serwisie społecznościowym facebook otrzymają nagrody o łącznej wartości 3000 zł, w tym:

Nagroda za I miejsce – 1.500zł.

Nagroda za II miejsce – 1.000zł.

Nagroda za III miejsce – 500zł.

Dodatkowo za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda finansowa o wartości 1.000zł.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w szkole, która zajmie I miejsce w konkursie. O terminie laureaci zostaną powiadomieni po uzgodnieniu ze szkołą.

 

 • 9. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie
 1. Zgłoszone projekty stają się własnością Organizatora.
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

 

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.