Kto wolontariuszem 2018 roku?

Do 3 grudnia można składać wnioski nominacyjne do tytułu „Wolontariusz Roku 2018 Powiatu Starogardzkiego” oraz „Wolontariusz Roku 2018 Gminy Miejskiej Starogard Gdański”. 

Przypomnijmy, że przed rokiem Karolina Szlachcikowska otrzymała tytuł "Wolontariusza Powiatu Starogardzkiego Roku 2017", a Kinga Żołądek została "Wolontariuszem Roku 2017 Gminy Miejskiej", II wolontariuszem gminy miejskiej Natalia Kurowska.

kto-wolontariuszem-2018-roku-5287.jpg

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„STAROGARDZKI WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

 

I Idea

 1. Intencją pomysłodawców jest, aby tytuł „Wolontariusz Roku 2018 Gminy Miejskiej Starogard Gdański” oraz „ Wolontariusz Roku 2018 Powiatu Starogardzkiego” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące działania w formie pracy wolontarystycznej na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Powiatu Starogardzkiego. Pomysłodawcą i inicjatorem konkursu od roku 2005 jest Stowarzyszenie „Można Inaczej” ze Starogardu Gdańskiego.
 2. Definicja wolontariatu obowiązująca w Konkursie to „bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie”. Wszystkie pozostałe kryteria dotyczące wolontariatu i obowiązujące w Konkursie zawarte są w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 

II Administracja tytułu

 1. Właścicielem i Administratorem tytułu oraz logotypu „Wolontariusz Roku” jest Stowarzyszenie „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
 2. Obowiązki Administratora:
  • promocja tytułu
  • organizacja i przeprowadzenie Konkursu
  • przedstawienie Kapitule wniosków o przyznanie tytułu
  • obsługa organizacyjna przyznania tytułu.
  • wyznaczenie koordynatorów organizacji Gali

III Tryb i warunki przyznawania tytułu

 1. Wniosek o przyznanie tytułu: „Wolontariusz Roku 2018” Gminy Miejskiej Starogard Gdański” oraz „Wolontariusz Roku 2018 Powiatu Starogardzkiego” składają:
  • instytucje
  • przedsiębiorstwa
  • organizacje pozarządowe
  • związki wyznaniowe i kościoły
  • osoby indywidualne
 2. Nominację przygotowuje się na specjalnym formularzu( stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu) dla każdej nominowanej osoby, grupy wolontariuszy- Szkolnego Koła Wolontariatu, Zespołu Caritas oddzielnie. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty poświadczające zakres działalności wolontarystycznej nominowanej osoby lub grupy np. artykuły prasowe, rekomendacje itp. (obowiązkowo proszę dołączyć zdjęcie nominowanej osoby,)
 3. Nominować można osobę lub grupę osób (maks. 3 łącznie), którzy co najmniej działają wolontariacko od roku, i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański lub Powiatu Starogardzkiego
 4. Okres nadsyłania, dostarczenia wniosków nominacyjnych: do 3 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu).
 5. Wnioski nominacyjne należy składać lub przesłać pocztą do biura Stowarzyszenia  „Można Inaczej” przy Al. Wojska Polskiego 34A, 83-200 Starogard Gdański.
 6. Dopuszcza się przesłanie wniosków nominacyjnych pocztą elektroniczną e-mail moznainaczejstg@wp.pl  w temacie należy wpisać Gala Wolontariatu (jednak oryginały należy dostarczyć do siedziby stowarzyszenia do dn. 03.12.2018r.) Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem.
 7. Po zakończeniu przyjmowania wniosków Organizator przygotowuje ich kompleksową weryfikację.
 8. Kapituła Konkursowa spotyka się dnia 07-10.12.2017r. w celu oceny dorobku nominowanych wolontariuszy. Kapituła może zechcieć spotkać się z kandydatem do nagrody bądź osoba nominującą. Jeżeli zajdzie taka potrzeba nominowani lub osoby nominujące zostaną powiadomione o tym telefonicznie.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej Gali Wolontariatu

17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17:00

w Sali Konferencyjnej Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA”

przy ul. Pelplińskiej 19 w Starogardzie Gdańskim.

 1. Gala Wolontariatu jest Świętem każdego Wolontariusza, również tego, który nie jest nominowany dlatego serdecznie zapraszamy do udziału wolontariuszy, którzy w codzienności pomagają innym.

 

IV Regulamin wyboru laureatów

 1. Do oceny zgłoszonych Nominatów organizator Konkursu powołuje Kapitułę składającą się z 5 do 7 osób.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
 1. członek zarządu Stowarzyszenia „Można Inaczej”, lub osoba przez zarząd wyznaczona
 2. przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański
 3. przedstawiciel Starosty Powiatu Starogardzkiego
 4. osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne, gospodarcze oraz inne osoby zaproszone przez organizatora Konkursu (maksymalnie 2)
 5. Wolontariusz Roku 2017
 1. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza
 2. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z Regulaminem Konkursu
 3. Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są wytyczne zawarte w pkt. I ppkt.2.
 4. Każdy z członków Kapituły Konkursowej może przyznać następującą liczbę punktów:

0-5 poprawne wypełnienie wniosku

0-5 zasięg działalności

0-10 dorobek wolontariusza, wcześniej nagrodzony

0-10 dodatkowe informacje o wolontariuszu, rekomendacje itd.

0-20 działalność wolontariacka, podjęte inicjatywy

 1. W razie braku jednomyślności pomiędzy członkami Przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie.
  W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Kapituły.
 2. Członek Kapituły składający swoje zastrzeżenia zobowiązany jest do złożenia uzasadnienia na piśmie.
 3. Po zakończeniu prac Kapituły jej członkowie podpisują protokół przygotowany przez sekretarza z posiedzenia zawierający uzasadnienie dokonania wyboru Laureatów Konkursu.
 4. Niedopuszczalne jest udzielanie osobom trzecim przez członków Kapituły informacji o wynikach prac Kapituły przed ogłoszeniem oficjalnych komunikatów z posiedzeń, które przypadają na dzień organizacji Gali Wolontariatu

 

Stowarzyszenie „Można Inaczej”

Al. Wojska Polskiego 34 a, 83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 560 04 59; e-mail: moznainaczejstg@wp.pl

 

pliki do pobrania