Konkurs – Sto pytań w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

Od 9 kwietnia ruszył konkurs Sto pytań w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski jako wydarzenie wpisujące się w ogólnopolski nurt obchodów upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. W ramach pierwszego etapu do wygrania było 100 pamiątkowych koszulek, natomiast  na osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, czekały nagrody o wartości 3000 zł. 

konkurs-sto-pytan-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-polski-4502.jpg

 

Oskar Kamiński został zwycięzcą konkursu "STO pytań na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodleglości Polski". W nagrodę otrzymał rower. Drugie miejsce zajęła Lidia Kamińska, a trzecie Adriana Skweres.

5 października br. w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim odbył się II etap konkursu "STO pytań na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski". Do II etapu konkursu zakwalifikowano 10 osób, które uzyskały największą liczbę prawidłowych odpowiedzi w I etapie.

- Przez ponad 100 dni, bowiem konkurs odbywał się od poniedziałku do piątku, o różnych porach dnia i nocy na profilu facebookowym "Powiat starogardzki - Kociewie Czeka na Ciebie" zadawaliśmy pytania, na które odpowiadali internauci. Były one o różnej skali trudności, ale dotyczyły historii naszego kraju, regionu i miasta na przestrzeni ostatnich 100 lat. Zawsze znajdowały się osoby, które potrafiły odpowiedzieć na te pytania - wyjaśnia Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu. - Spośród tych wszystkich osób wyłoniliśmy najbardziej aktywne, które wzięły udział w II etapie zabawy. 

II etap zmagań polegał na rozwiązaniu testu, zawierającego zestaw 20 pytań z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Po sprawdzeniu wszystkich testów okazało się, że na prawidłowo na najwięcej pytań odpowiedział Oskar Kamiński (nagroda główna - rower męski). II miejsce zajęła Lidia Kamińska (nagroda - tablet z logo Powiatu Starogardzkiego i karta podarunkowa EMPiK), III miejsce zdobyła Adriana Skweres (nagroda – twardy dysk z logo Powiatu Starogardzkiego i karta podarunkowa EMPiK). Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Szmeiter (nagroda – karta podarunkowa Empik), Anna Peplińska – Szmeiter (nagroda – karta podarunkowa Empik), Daria Peplińska (nagroda – karta podarunkowa Empik), Karol Kolasiński (nagroda – karta podarunkowa Empik), Monika Kiełpin (nagroda – karta podarunkowa Empik).

 

konkurs-sto-pytan-w-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-polski-5249.jpg

- Zawsze w takich konkursach jest rywalizacja, której towarzyszy stres - przyznaje Oskar Kamiński, który jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim i finalistą wielu konkursów. - Bardzo cieszę się z tej nagrody, która na pewno mi się przyda. Część z pytań konkursowych była bardzo podchwytliwa. Co się zaś tyczy pytań z etapu internetowego, to dzięki konkursowi można było poszerzyć swoją wiedzę, a nawet wyszukać ciekawe "smaczki", o których się wcześniej nie wiedziało. 

Warto dodać, że najmłodsze uczestniczki zmagań: Katarzyna Szmeiter i Daria Peplińska ukończyły 12 lat. 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Starogardzkiego. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

 

Regulamin Konkursu

Informacje ogólne:

Konkurs pn. „Sto pytań w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski” jest inicjatywą Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, które jest jego organizatorem.  Konkurs jest dwuetapowy i stanowi formę upamiętnienia Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, który ma charakter otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich, którzy wezmą w nim udział  - bez względu na wiek i miejsce zamieszkania - jest polubienie profilu www.facebook.com/powiat.starogardzki   Miejscem prowadzenia konkursu jest Internet – profil na portalu Facebook: Powiat Starogardzki – Kociewie Czeka na Ciebie. Pytania konkursowe dotyczą wiedzy ogólnej z zakresu historii Polski oraz na jej tle - historii Starogardu Gdańskiego, Kociewia i Pomorza, od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, do czasów nam współczesnych.

 

Cel konkursu:  

 1. Organizacja wydarzenia, wpisującego się w ogólnopolski nurt obchodów upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.
 2. Upowszechnienie wiedzy na temat najnowszej historii Regionu Kociewie, Pomorza i Polski.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w zakresie historii, kultury, tradycji i tożsamości regionalnej.
 4. Pobudzanie poczucia patriotyzmu, tolerancji i przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.
 5. Integracja społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w konkursie oraz podnoszenie świadomości narodowej wśród jego uczestników.
 6. Prezentacja i popularyzacja ciekawych wydarzeń historycznych oraz rozwoju życia społecznego, kulturalnego, przemian gospodarczych, dynamicznego rozwoju miasta Starogard Gdański, Regionu Kociewie i Pomorza na tle odradzającej się państwowości Polski.
 7. Podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa dotyczącej znaczenia Odzyskania Niepodległości  Polski w 1918 roku jako największego i najważniejszego wydarzenia XX wieku dla Polaków.

 

Zasady konkursu:  

 1. Pytania konkursowe w liczbie od 1 do 100 ogłaszane będą losowo na profilu Facebook: Powiat Starogardzki – Kociewie Czeka na Ciebie. Konkurs jest dwuetapowy. Czas trwania konkursu określa się na 100 dni robocze (I etap). Natomiast Finał Konkursu (II etap) odbędzie się po zakończeniu I etapu, a jego data zastanie podana w terminie późniejszym.
 2. Począwszy od 9 kwietnia 2018 roku, w każdy dzień powszedni (oprócz sobót, niedziel i świąt) zamieszczone zostanie jedno pytanie, na które uczestnik odpowiada  w komentarzu. Pytanie będzie ukazywało się każdorazowo o pełnej, losowo wybranej godzinie (w zakresie 24-godzinnym tj. 00,00 – 23,00).
 3. Zwycięzcą danego dnia jest osoba, która prawidłowo odpowie na postawione pytanie jako pierwsza, co musi zostać potwierdzone treścią zamieszczonej odpowiedzi na profilu Powiat Starogardzki -  Kociewie czeka na Ciebie (czas zamieszczenia odpowiedzi weryfikuje redakcja profilu).
 4. Na odpowiedź uczestnik nie ma wyznaczonego limitu czasu, a odpowiadający może korzystać ze wszelkich dostępnych źródeł informacji. Jeśli nikt danego dnia nie odpowie prawidłowo na pytanie, czas wydłuża się aż do momentu udzielenia na nie prawidłowej odpowiedzi, pomimo tego, że w dniu następnym pojawi się kolejne pytanie konkursowe.
 5. Prawidłowość odpowiedzi weryfikuje i stwierdza zespół redakcyjny profilu Powiat Starogardzki – Kociewie Czeka na Ciebie, o czym informuje on oficjalnie na w/w profilu.
 6. Każdy zwycięzca, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie dnia, otrzymuje nagrodę rzeczową, którą jest limitowana koszulka okolicznościowa oraz dyplom za zajęcie I miejsca w danym dniu, do obioru po stwierdzeniu tożsamości zwycięzcy w siedzibie Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17 A, tel. 58/7673596, 58/7673600
 7. Zwycięzca danego dnia ma prawo nadal uczestniczyć w konkursie, przy czym ustala się górną granicę możliwych zwycięstw jednego i tego samego uczestnika do 10. Oznacza to, że jeśli dany uczestnik zwycięży w konkursie 10-krotnie, odpowiadając prawidłowo na pytanie jako pierwszy w czasie trwania Konkursu, zostaje on wyłączony z możliwości dalszego w nim uczestnictwa. Jednak nabywa on prawo uczestniczenia w Finale Konkursu jako laureat I etapu.
 8. Do Finału Konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników z największą liczbą zdobytych zwycięstw dziennych, przy czym zwycięzcy z limitem 10 udzielonych prawidłowo odpowiedzi, wchodzą do finału automatycznie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. W sytuacji, kiedy żaden z uczestników Konkursu nie będzie mógł wykazać się większą niż jedna -  ilością zwycięstw dziennych, wówczas będą oni kwalifikowani do Finału na podstawie czasu, po którym udzielili prawidłowej odpowiedzi. Oznacza to, że do Finału zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najkrótszym czasem udzielonej odpowiedzi, liczonym od momentu publikacji danego pytania na profilu Powiat Starogardzki – Kociewie Czeka na Ciebie.
 10. W przypadku zakwalifikowania się do finału osoby niepełnoletniej, wymagane jest przedłożenie organizatorowi pisemnej zgody jej rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz udostępnianie jej wizerunku w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, telewizja, radio) w celach promocyjnych oraz informacyjnych, przygotowywanych informacji prasowych przez organizatora w ramach organizacji niniejszego konkursu,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 11. Finał konkursu zostanie ogłoszony przez organizatora po wyczerpaniu wszystkich 100 pytań i udzieleniu na nie prawidłowych odpowiedzi. O terminie finału konkursu zostaną zawiadomieni pisemnie wszyscy zakwalifikowani do niego uczestnicy.

 

Finał konkursu:

 

 1. Finał Konkursu odbędzie się w oznaczonym przez organizatora terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17.
 2. Finał Konkursu rozegrany zostanie w formie pisemnego testu, zawierającego zestaw odrębnie przygotowanych 20 pytań, z podanymi czterema odpowiedziami, z których jedno będzie prawidłowe.
 3. Ustalony czas na rozwiązanie testu określa się na 60 minut. Podczas rozwiązywania testu uczestnik nie może korzystać z materiałów pomocniczych i źródeł pisanych oraz innych urządzeń (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.).
 4. Udział w II etapie Konkursu wymaga osobistego stawiennictwa finalisty,
  a organizator ma prawo żądać od niego okazania na miejscu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Test rozwiązywany jest samodzielnie przez każdego finalistę, a delegowanie w jego imieniu innej osoby lub przedstawiciela jest zabronione.
 5. Po zakończeniu testu nastąpi przerwa na weryfikację udzielonych odpowiedzi przez powołaną Komisję Jury, która niezwłocznie po ich sprawdzeniu ogłosi ostateczne wyniki Konkursu.

 

Nagrody:

 

 1. W ramach Finału Konkursu organizator ufunduje pulę nagród rzeczowych o łącznej wartości 3 000 zł
 2. W ramach puli nagród przewiduje się następujące nagrody regulaminowe: Nagroda Główna, II Miejsce i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. W zależności od ostatecznych wyników testu Komisja Jury ma prawo inaczej rozdysponować pulę nagród.
 3. Każdy z uczestników Finału Konkursu otrzymuje dyplom.  

 

Informacje końcowe:

 

 1. Uczestnicy Finału Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie ich wizerunku w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, telewizja, radio) w celach promocyjnych oraz informacyjnych przygotowywanych informacji prasowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu pn. „Sto pytań w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski”, a   ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.